ONLANGS IS VERSCHENEN IN TWEE DELEN,

IN SAMENWERKING MET UITGEVERIJ PROFIEL TE BEDUM

 

‘BOELENS, EEN RK GRONINGER FAMILIE

MET EEN GROTE BOSSCHE TAK’

 

SAMENSTELLING

Het werk is samengesteld door drs. J.M.B. Boelens te Vught en O.J. Nienhuis te Assen.

 

INHOUD BOEKEN

We starten in de eerste helft van de 16e eeuw. Van alle takken Boelens zijn de nakomelingen gevolgd tot in de huidige tijd. Wij hebben uniek fotomateriaal kunnen verzamelen. De boeken hebben 1600 bladzijden, 450 illustraties, meer dan 80 familie-schema’s en worden gecompleteerd door een index op de meer dan 12.000 namen van personen, boerderijen en huizen. Verder: een afkortingenlijst, verklaring van termen en begrippen en een bibliografie. Op de omslag staat het door ons ontdekte familiewapen dat nog nergens gepubliceerd was.

 

 

         

                     Feddemaheerd te Kloosterburen                                                  Sijbingeheem (De Palen) te Westerwijtwerd

 

TAKKEN OLDENZIJL EN KLOOSTERBUREN

Deel 1 is de genealogie van Boele Jansen te Oldenzijl. De grootste stam vormt het nageslacht van Julle Boelens, landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen. De familie Boelens bleef na de reformatie voornamelijk Rooms-Katholiek en vond eerst vrijwel uitsluitend een bestaan in de landbouw. Vanuit Oldenzijl en Kloosterburen vestigden zich verschillende Boelensen in de stad Groningen. Zij waren vooral werkzaam als bierbrouwer en koopman. Een groot deel bleef ook landbouwer. Later vestigde men zich ook buiten de provincie.

 

TAK WESTERWIJTWERD

In deel 2 worden de Boelensen behandeld, die afstammen van Aaltje Willems, de vrouw van Cornelis Redmers. Zij was een dochter van Willem Luirts (Boelens) op Feddemaheerd uit deel 1. Het echtpaar woonde vanaf 1677 op Sijbingeheem (De Palen) te Westerwijtwerd, van waaruit deze tak zich uitbreidde richting Aduard en Zuidhorn. Later vestigden zich ook leden van de familie in de stad Groningen, in Den Haag, Enschede en Steenwijkerwold. Eén tak is geëmigreerd naar Amerika. Ook deze nakomelingen zijn volledig in kaart gebracht.

 

                       

    Familie Boelens-Woldberg Steenwijkerwold                                                      Familie Boelens-Van Oosten, Groningen

 

BIERBROUWERS EN TEXTIELHANDELAREN

In de 17e en 18e eeuw bracht de familie Boelens meer dan 15 brouwers voort. Zonder uitzondering waren zij lid van het brouwersgilde. De geschiedenis van deze brouwers uit zich in het bezit van de vele brouwketels in Stad en Ommelanden. Er waren veel contacten met bekende Stadse families zoals: Sevenstern, Homan, Abbringe, Van Ringh en Hubert.

 

                      

       'In de Put' in Den Bosch,                              Brouwerij Helprich Roelofs en                        Christiaan Boelens 1831-1888  

      woonhuis van 3 generaties                               Hijltijn Boelens links van de                                 een 19e eeuwse Bossche

                                                                                        Poelepoort in Groningen                                             middenstander

 

BOSSCHE TAK

Een nazaat van Julle Boelens, Johannes Jacobs Boelens, vestigde zich in 1832 als marktkoopman en winkelier in de Snellestraat in ‘s-Hertogenbosch en wordt de stamvader van een grote familie Boelens. Afstammelingen van de Bossche tak bleven tot op de huidige dag actief in de textiel. Zij waren/zijn marktkoopman, winkelier, maar ook groothandelaar. De familie Boelens behoorde tot de kring van bekende Bossche middenstanders. Men was o.a. verwant aan de families Van de Laar, Van der Ven (Frits van der Ven), Jansen (A.F. Jansen) en Dirriwachter. Eén tak woonde 140 jaar in het Blok op de Markt, een andere 80 jaar in de Minderbroedersstraat. De familie was heel ondernemend. Korte en langere bedrijfsgeschiedenissen zijn opgenomen. Daarnaast is ruimschoots aandacht voor het onroerend goed bezit en de plaatselijke geschiedenissen. Vanuit ’s-Hertogenbosch trokken Boelensen naar Arnhem, Breda en Haarlem. Ook zijn er takken in Canada en Australië.

 

BOERDERIJEN EN BORGEN

De familie Boelens is van oorsprong een landbouwersfamilie uit Noord-Groningen. De familie heeft boerderijen gehad in (de omgeving van) Aduard, Bedum, Den Ham, Den Horn, Eenrum, Kantens, Kloosterburen, Krewerd, Leens, Menkeweer, Middelstum, Noordhorn, Oldenzijl, Onderwierum, Rottum, Usquert, Warffum, Westerwijtwerd, Zeerijp en Zuidhorn. Van elke boerderij zijn gegevens opgenomen uit akten van aankoop, verkoop, testamenten, boedelinventarissen en –verdelingen.

Ook bewoonden zij verschillende borgen in de provincie gedurende de 18e en 19e eeuw: Batenborg bij Winsum, Welgelegen te Kleinemeer bij Sappemeer en Piloursema of Hamsterborg te Den Ham.

 

                    

            Batenborg bij Winsum                                      Welgelegen bij Sappemeer                           Piloursemaborg bij Den Ham

 

 

 

 

NIET ALLEEN GENEALOGIE

De samenstellers van dit werk hebben twintig jaar lang uitgebreid archiefonderzoek gedaan en een schat aan informatie verzameld. Het grootste deel in de Groninger Archieven en het Stadsarchief te ’s-Hertogenbosch. Daarnaast zijn door hen vele andere Nederlandse archieven bezocht. In het boek worden van elke persoon zoveel mogelijk geboorte-, doop-, ondertrouw-, huwelijks-, overlijdens- en begraafgegevens vermeld. Daarnaast zijn gegevens als beroep, woonplaats en bezit opgenomen. Ook wanneer men bestuurlijk actief was, wordt dit vermeld. Veel archiefbronnen zijn doorgenomen, bijv. het rechterlijk archief, de archieven van de notarissen, Kamers van Koophandel, kadaster, bouwhistorie, kranten, schutterij, militaire archieven. Alle gegevens worden chronologisch in verhaalvorm weergegeven. Vrijwel alle akten zijn samengevat. Daarbij is gestreefd naar een prettig leesbare stijl. Bij elke akte of vermelding wordt in een noot naar de bron verwezen. Wij hebben interviews gehouden die wij gebruikten om de gegevens over de oudere generaties en de plaatselijke geschiedenis beter te verduidelijken en te zorgen voor een persoonlijke noot. Heel veel verhalen uit de overlevering worden verteld.

 

        

           Dorsen op de boerderij De Luit bij Eenrum                                  Familie Boelens-Van Getsen te ‘s-Hertogenbosch

 

NIET ALLEEN BOELENS

De boeken zijn waardevol voor iedereen die katholieke Groningse voorouders heeft. Leden van vrijwel alle       RK Groninger families komen aan bod. Tussen de families onderling zijn vele verbanden, die via schema’s verduidelijkt worden. Vanzelfsprekend had men zakelijk ook te maken met niet-katholieken.

Ook een Bosschenaar die geďnteresseerd is in de geschiedenis van de binnenstad en van de mensen die er vroeger woonden, zal met veel belangstelling kennis nemen van de inhoud, ook al is hij/zij niet verwant aan de familie Boelens. De familie had via de handel vele contacten buiten de eigen kring.

 

 

          

Agatha Eisses Feddema (1826-1911)                     De Bossche Markt rond 1905 met de zaken van Frans en Jan Boelens

      echtgenote van Luurt Boelens                                                                              hoeden en petten     

 

 

 

TECHNISCHE BESCHRIJVING EN PRIJS VAN DE BOEKEN

Het werk is uitgegeven in twee kloeke boekdelen. Formaat: 21 bij 29,7 cm. Band: Genaaid gebonden, harde kaft, ronde rug en kapitaal. Papier: 115 grams. Silk. Kleur: Binnenwerk zwart/wit en omslag vierkleuren met familiewapen. De boeken zijn werkelijk schitterend!

Dit is een eenmalige niet-commerciële uitgave door een particulier. Uitgeverij Profiel verzorgt slechts de verkoop en de distributie op provisie-basis. Actie-prijs: Deze twee kloeke delen samen: Nu : Van € 85 voor € 48.