KRONIEK VAN EEN STADSE FAMILIE

(Boelens-Rijkholt-Koopmann)

Drs J.M.B. Boelens

 

Soms blijken de Groninger Archieven onverwachte pareltjes te bewaren. Dat gevoel had ik dan ook toen ik in 1992 kopieën maakte van het familiekroniekje waarover dit artikel gaat.[1] Het bevatte informatie die bij het samenstellen van de onlangs verschenen genealogie in twee delen: ‘BOELENS, een RK-Groninger familie met een grote Bossche tak’ door O.J. Nienhuis en mijzelf van grote waarde was.[2] Voor Boelens hield het belang van het kroniekje eind 18e eeuw op, omdat het via de dochter in de familie Rijkholt terecht kwam.

Medio jaren ’70 van de 20e eeuw bezat Theo Wilkens, beheerder van het RK-kerkhof in Groningen,  kopieën van het kroniekje. Deze heeft hij aan het Gemeentearchief Groningen geschonken of in bewaring gegeven.[3]  Het is voor onderzoekers zeer interessant. De Groninger Archieven beschikken ook thans nog niet over het origineel. Het is nog in bezit van een zoon van de laatste schrijver (zie fragmentgenealogie). Op zaterdag 13 oktober 2007 heeft hij het ons getoond. Het is nog in prima staat. De kopieën in het archief komen exact overeen met het origineel, er is niets vergeten. De enige verrassing was de omslag. Het is een gebonden perkamenten schrift in ong. A4-formaat. Op de omslag staat: ‘22ste Battaillon infanterie, 8e compagnies Accoordboek’. De kroniek is ontstaan rond 1730, dus de eerste schrijver moet een leeg schrift met dit opschrift in zijn bezit hebben gehad. Het kan zijn dat het kroniekje in een latere periode opnieuw gebonden is. Dan zou de omslag uit die periode afkomstig zijn, maar als je het ziet, valt dit niet op.

Het mag wel bijzonder genoemd worden, dat deze tekst na 275 jaar nog steeds in het bezit is van een nakomeling van degene die ermee begonnen is. De kroniek is voor een breder publiek interessant omdat er ook algemeen historische opmerkingen in vermeld worden. Daarnaast is de kroniek van belang voor genealogen vanwege de vele opmerkingen betreffende de aangetrouwde families. Het vinden van het overlijden van iemand die vóór 1811 is gestorven, is in de Groninger Archieven een moeilijke zaak. Begraafboeken werden er slechts zeer beperkt bijgehouden. In de kroniek vindt men echter veel data van overlijdens. Men krijgt zo ook een beter beeld van de jong overleden kinderen, ja zelfs doodgeborenen van vóór de invoering van de burgerlijke stand worden vermeld. Ook andere biografische gegevens, die men niet zo gauw in de archieven zal vinden, kan men in het kroniekje wél vinden. Daarbij valt te denken aan de datum waarop een Groninger in de tijd dat het katholicisme verboden was, zijn eerste H. Mis opdroeg (in Antwerpen) en de vermelding van het land waar hij vervolgens ging werken als missionaris. Of aan het verhaal van de Duitse kousenhandelaar, die in de tweede helft van de 19e eeuw zijn geluk komt beproeven in Veendam en schrijft over het afbranden van de boerderij van zijn ouders in Duitsland. Degene die de kroniek begonnen is, blikt ook terug naar de 17e eeuw en geeft feiten over zijn (groot)ouders en de (groot)ouders van zijn vrouw. De data die hierbij genoemd worden zijn vaak op geen enkele andere wijze beschikbaar. Wél kunnen andere bronnen via een omweg bewijzen dat de kroniek op waarheid berust. Anderzijds kunnen verschillende waarschijnlijke familierelaties door een vermelding in de kroniek die broodnodige definitieve bevestiging krijgen.

Het kroniekje telt 38 pagina’s. De eerste 23 pagina’s zijn van de hand van Ignatius Boelens (1705-1761). Hij schrijft ook over zijn schoonfamilie en aangetrouwden. Vervolgens nemen verschillende leden van het gezin af en toe de ganzenveer om er nieuwe familie-aantekeningen bij te schrijven, maar ook het verdere nageslacht laat zich niet onbetuigd (zie fragmentgenealogie, waarin de schrijvers geplaatst zijn. Een los in de kroniek gevouwen vel is een extract uit het RK-doopregister van Kleinemeer (gem. Sappemeer) d.d. 22 dec. 1773, doop van Gesina, wettige dochter van Hindrik Roelofs en Anna Hendriks, ehelieden te Sappemeer. Dit is het doopextract van Gesina Steenvoort, die in 1796 met Josephus Franciscus Rijkholt trouwde. Zij overlijdt op 14 juni 1849 te Groningen en haar overlijdensakte bewijst klinkklaar dat het haar doopextract is. Haar vader was schoenmaker.[4]

Het kroniekje wordt nog t/m 1941 af en toe met familiegegevens aangevuld. De meeste aantekeningen betreffen geboortes, huwelijken en overlijdens. De data van vóór Ignatius’ geboorte en die uit zijn jeugd zijn zó precies, ook voor wat betreft algemeen historische aantekeningen, dat het lijkt alsof sommige gegevens uit een ouder, reeds bestaand, kroniekje zijn overgenomen. Het is wel strict chronologisch; daar de 3e aantekening al de geboorte-datum van Ignatius’ schoonvader betreft, moet hij het kroniekje na zijn huwelijk begonnen zijn, dus op zijn vroegst in 1731. Hij schrijft ook over algemene zaken, die voorgevallen zijn in de Stad en de Ommelanden.

 

Groningen, het Hoge der A, in deze wijk stond de brouwerij van de familie Boelens

Ignatius Boelens was enig kind van een rijke Groninger bierbrouwer. De naam Ignatius zal een verlatinisering zijn van Enno, de voornaam van zijn grootvader: Enno Luirts Boelens. Als Ignatius 1 ½ jaar oud is, overlijdt zijn moeder. Afgezien van dit tragische gemis, zal het hem vermoedelijk tijdens zijn jeugd aan niets ontbroken hebben. Hij groeit op in een rijke omgeving. Ignatius komt lang niet zo ondernemend over als zijn vader, die veel vaker voorkomt in de archiefbronnen. Economisch ging het ook allemaal niet zo best in de Nederlanden, hierover schrijft Ignatius ook. Door het grote bezit van zijn ouders begon hij in een gespreid bedje, maar het ziet ernaar uit, dat - door de omstandigheden - hij de welstand verder niet heeft kunnen uitbouwen. De tekst wordt hier compleet weergegeven:

Den 4 Januari 1614 is mijn Grodtvader Enno Luirs Boelens geboeren, is gewest een soon van Luirt Lullens [=Jullens] Boelens.

De geboirtedag van mijn grodtmoeder die wet ick neit, en heeft geheten Gesina Maria Beucker, is oudt gewest 63 jaren. Als we dit gegeven combineren met haar sterfdatum (1720), dan is Gesina in 1720 op 63-jarige leeftijd gestorven; zij moet dan in 1657 geboren zijn en was dus 43 jaar jonger dan haar man Enno. Toen ze met hem trouwde was hij 60 jaar en zij 17 jaar. Ignatius heeft geen fout gemaakt, want Gesina schenkt Enno nog 5 kinderen en hertrouwt na zijn dood met een man van haar eigen leeftijd.[5] Als ze met Enno trouwt, wordt vermeld dat zij ‘van Emmelcamp’ afkomstig is. Tegenwoordig is dit Emlichheim achter Coevorden in Duitsland.[6]

Den 19 Julij 1669 is mijn schonvader Jan Pauwels geboren.

Den 18 Junijs 1671 is mijn vrau en Oom Harmannus Pauwels geboren.

Den 1 Januari 1673 is mijn schoonmoeder Margreta Tomas geboren.

Den 26 Junij 1674 is mijn grodtvader Enno Luirs Boelens, met mijn grodtmoeder,Gesina Maria Beuckers getroudt.

Den 23 October 1674 is mijn vrau en Moije [moei=tante] Catharina Pauwels geboren.

Den 18 Marcij 1675 is mijn Moije Johanna Boelens geboren.

Den 8 April 1675 is mijn Moije Johanna Boelens zaliger in de heere gerust.

Den 28 Marcij 1676 is mijn Moije Johanna Maria Boelens geboren.

Den 9 April 1679 is mijn vader, Albartus Bernardus Boelens, geboren, is gewest een soon van Enno Luirs Boelens.

Den 14 februari 1682 is mijn vrau en Oom Bruno Pauwels geboren.

Den 4 Augusti 1682 is mijn Moije Adriana Barbera Boelens geboren.

Den 22 februari 1686 is mijn Moije Anna Maria Boelens geboren.

Den 1 Marcij 1686 is mijn Moije Anna Maria Boelens zaliger in de heere gerust.

Den 11 Mar(c)ij 1686 is hir in dese provinsie een grote watervloet gewest, en vele menschen en Besten verdroncken, en verder grote schade gedaen an de provinsie, dat men alte mael neit schriven kan. [=zo erg dat men het niet beschrijven kan]

Den 23 Januari 1688 is mijn Moeder Brigitta Maria Boelens geboren en is gewest een dochter van Abel Boelens.

Den 2 februari 1690 is mijn vrau en moije Catharina Pauwels cloppin [=klopje, zie hierna] geworden.

Den 6 Maij 1694 is mijn vrau en halfsuster Lewina Maria Pouwels geboren.

Den 8 Januari 1698 is mijn grodtvader Enno Luirs Boelens zaliger in de heere gerust, en is gewest 84 Jaren oudt.

Den 2 februari 1698 is mijn moije Johanna Maria Boelens cloppin geworden.

Den 8 April 1698 is mijn vrau en half Broer Jan Pauwels geboren.

Den 25 marcij 1699 is mijn moije Adriana Barbera Boelens cloppin geworden.

Klopjes waren vrome vrouwen die ervoor kozen ongehuwd te blijven en hun leven te wijden aan het doen van goede werken. Zij hadden een sterke band met een RK-statie, een clandestiene parochie in de tijd dat het katholicisme verboden was. Als er in één van de schuilkerken stiekem een mis opgedragen zou gaan worden, dan ging een klopje huis aan huis bij de katholieken aankloppen (vandaar de naam klopje) om de mensen daarvan op de hoogte te stellen. Johanna en Adriana waren vrijwel zeker verbonden aan de RK-statie bij de A, waar de brouwerij en het woonhuis van hun ouders en later die van hun broer Albartus zich bevonden. De statie lag verscholen achter de huizen van de Hoge der A.

Den 12 Marcij 1700 is mijn vrau en halfsuster Catharina Helmina Pauwels geboren.

Den 6 October 1701 is mijn vrau en Oom Bruno Pauwels Jesuit geworden.

Den 8 April 1704 is mijn vader Albartus Bernardus Boelens met mijn Moeder Brigitt Maria Boelens getraudt, de name van mijn vader en van mijn moeder is alle beide Boelens.

Den 27 Januari 1705 ben ick Ignatius Josephus Franciscus Boelens geboren, een soon van Albertus Bernardus Boelens.

Den 24 Marcij 1706 is mijn broeder Julianus Aloijsius Boelens geboren, en met 6 wecken daerna overleeden.

Den 28 Julij 1706 is mijn schonvader Jan Pauwels met mijn schoenmoeder Magreta Tomas getraudt.

Den 29 Augusti 1706 is mijn grodt moeder Hicke Jullens zaliger in de heere gerust, is gewest mijn moeders moeder.

Den 11 September 1706 is mijn grodtvader Abel Boelens zaliger in de heere gerust, en is gewest mijn moeders vader.

Den 29 September 1706 is mijn Leve [=lieve] Moeder Brigitta Maria Boelens zaliger in de heere gerust.

Den 25 Augusti 1707 is mijn vrau en suster Maria Catharina Pauwels geboren.

Den 30 September 1707 is anseggen gedaen üt de name van Borgemesters en Radt, an Onse 5. Relisieuse Priesters om binnen de tidt van 14 dagen ut de provinsie te treeden, bie en grote breucke [=doen ze dit niet, dan moeten ze een grote boete betalen], en in het jaer 1708 den 15 october sin sie onderhans hier weer in gekoomen.

Den 5 Januari 1709 heeft het so kragtig begunnen te vriesen en so lange dat bije menschen dencken soo starck niet gevroren heef, oock waer hier een grote duirte in torf en houdt, en besonderlick het brodt kooren; en meteen wordt alles was duir, en hebben hier 8 dagen voor Paschen noch met pardtenslee geiacht op het ijs. [=nog met de paardenslee over het ijs gegaan]

Den 15 Julij 1709 is mijn vrau Brigitta Henricka Pauwels geboren.

Den 1 September 1709 ben ick Ignatius Josephus Franciscus Boelens tot Aschendorp geformt, Franciscus.

 

Aantekening door Ignatius Boelens in het kroniekje

Aschendorf ligt in Duitsland, in het bisdom Münster. Dit was een gebied waar het katholieke geloof openlijk beleden kon worden en waar ook op normale wijze door de bisschop het H. Vormsel toegediend kon worden.

Den 12 April 1710 is hier tot groningen de A:toren in gevallen, en daer sin maer 2 of 3 menschen onder dodt gevallen.

 

De A-kerk met toren tussen 1674 en 1710

 

De toren was na een blikseminslag in 1674 opnieuw opgebouwd, maar hij bleek zo weinig solide gebouwd dat hij op 12 april 1710, bij stil weer, instortte. Dat gaf een geweldige opwinding in de stad; men zag op de puinhopen vrouwen zitten wenen, rijke lieden reden in hun karossen af en aan om de ramp in ogenschouw te nemen. Twee jaar later stond er weer een nieuwe toren voor de herstelde Akerk in de vorm zoals wij die thans kennen.[7]

Den 30 Junij 1712 is mijn vrau en suster Catharina Elisebet Pauwels geboren.

Den 26 februari 1713 heef mijn schoen vader Jan Pauwels in het water maeken een seer grote steen gelost, ongeveer een duim grodt en heef daer grote pine an geleden. [=tijdens het urineren kwam er bij mijn schoonvader een steen mee naar buiten, hij had heel veel pijn]

Den 23 October 1713 heef mijn vrau en Oom Bruno Pauwels tot Antwerppen sijn erste misse gedaen, als pater Jesuit.

Den 10 desember 1715 is hier weer een seer hardt winter gewest, en bie menschen dencken so veel sneuw neit gewest, of gevallen.

Den 20 Marcij 1716 is mijn vrau en Oom Bruno Pauwels als misionarius gegan na de Westindien.

Den 17 Maij 1716 is mijn vrau en grodtvader Tomas Tonnis zaliger in de heer gerust.

Den 21 Maij 1716 is mijn vrau en grodtvader Pouwel Jans zaliger in de heere gerust de vader van Jan Pauwels.

Tuschen den 24 en 25 desember 1717 waer de alderschrickelickste en hooge watervloedt over dese gehele provinsie, het welcke veel duisenden en menschen en besten het levent gekost heef, en een seer grooten schade gedaen an de provinsie, en noch veel honderden van menschen, armen gemaeckt, men kan het neit alle schriven wat schader het water heeft gedaen.

Den 4 October 1718 war hier tot Aduwerdt een inlansse oorlog, van de buren [=boeren], die opstunnen tegen de heer van Aduwert, wegens het macken van de dicken, en wirde door de soldag(t)en geslist [=beslist, de strijd werd beslist], en jougen de buren weg, dar was een grodt leven.

Het is inderdaad gekomen tot een zeer heftige opstand in het Westerkwartier in de jaren 1718/1719. Door de vele overstromingen en de ondeugdelijkheid van de dijken, wilden de boeren het dijkrecht niet meer betalen. De provinciale rechters werden ingeschakeld om de ‘relschoppers’ te berechten. Er waren veel gewonden en verschillende personen werden gevangen genomen. De leiders van de opstand moesten vluchten naar Amsterdam en Drenthe.[8]

Den 15 Julij 1720 sijn de heren paters Jesuiten, de provinsie verboden, en bennen oock voor en na onder de handt hier wer in gekomen.

Den 6 Nofember 1720 is mijn grodtmoeder Gesina Maria Beuckers zaliger in de heere gerust.

Den 22 Marcij 1721 is mijn vrau en halfsuster Lewina Maria Pauwels met Rudolph Baucknegt getraudt.

Den 1 Julij 1722 is onse nichte Gesina Maria Baucknegs geboren, de starfdag wet ick neit.

Den 30 Junij 1724 is onse Nichte Maria Anna Baucknegs geboren.

Den 8 Nofember 1724 is mijn schonvader Jan Pauwels zaliger in de heere gerust.

Den 8 maij 1725 is mijn swager Jan Pauwels met Adriana Beting getraudt.

Den 27 Januari 1726 is mijn vrau en halfsuster Catharina Helmine Pauwels getraudt met docktor Antonius Enting.

Den 26 April 1726 is onse Nichte Rolina Johanna Baucknegs geboren.

Den 20 October 1726 is onse Neef Jan Pauwels geboren.

Den 6 Maij 1727 is mijn vrau haer volle suster Maria Catharina Pauwels clarisse geworden in het closter tot Haselune in Westvalen.

Den 3 September 1727 is onse Nichte Gesina Maria Baucknegs geboren.

Den 10 October 1727 is onse Neef Jan Pauwels zaliger in de heere gerust.

Den 10 Nofember 1727 is onse Suster Lewina Maria Baucknegs zaliger in de heere gerust.

Den 19 Augusti 1731 ben ick Ignatius Josephus Franciscus Boelens met mijn leve vrau Brigitta Henricka Pauwels getraudt.

Den 22 desember 1732 is mijn soon Albartus Josephus Boelens geboren.

Den 14 Maij 1733 is mijn vrau haer volle suster Catharina Elisabet Pauwels getraudt met Teodorus Augustinus Closterhuis.

Den 4 Julij 1733 is onse swager Rudolph Bauknegs zaliger in de heere gerust.

Den 18 februari 1734 is onse neef Johannes Augustinus Closterhuis geboren.

Den 4 Marcij 1734 is mijn E: vrau in de cram gekomen van een dochter kindt, het welck tot onse grote drofheit dodt ter werrelt is gekomen.

Den 2 April 1735 is mijn dochter Maria Magreta Boelens geboren.

Den 22 September 1735 is mijn dogter Maria Magreta Boelens zaliger in de heere gerust.

Den 13 februari 1736 is onse neef Willem Johannes Closterhuis geboren.

Den 26 april 1736 is onse swager docktor Antonius Enting zaliger in de heere gerust.

Den 23 Julij 1736 is mijn dogter Johanna Gesina Boelens geboren.

Den 24 Junij 1737 is mijn meuie Johanna Maria Boelens zaliger in de heere gerust, en is gewest een gestelicke dochter.

Den 30 September 1737 is mijn dogter Johanna Gesina Boelens zaliger in de heere gerust.

Den 29 Januari 1738 is onse Neef Willem Johannis Closterhuis zaliger in de heere gerust.

Den 29 Marcij 1738 is onse nich[t]e Johanna Gesina Closterhuis geboren.

Den 30 Maij 1738 heeft al hir in groningen een tonne botter gekost 32 a 33 dertig guldens, en hier verkoft op de afslag drie en veirtig duisent schellevissen en hebben angebragt 40 guldens, segge 43000 schellevissen voor 40 guldens. Dit zijn zeer lage prijzen.

Den 21 Augusti 1738 is mijn soon Johannes Aloijsius Boelens geboren.

Den 4 Maij 1739 is onse suster Catharina Helmana Entings, de docktersche zaliger in de heere gerust.

Er zijn enorme prijsschommelingen op de markt want:

In het jaer 1740 is al hier gewest een seer hardt en een considerabel hardt winter, als bie menschen hochenise [=bij mensenheugenis] neit is gewest, op deselfde als oock in het jar negen [=1709], en ock een seer considerabele duirte in het kooren, en in spetie [=vooral], in de boter een tonne booter  heeft al hier doe gekost 152 guldens, en met een wordt, alles was seer considerabel duir, dat wel marckens werdig is. De prijs van de boter is dus vervijfvoudigd t.o.v. 1738!

Den 2 Junij 1740 is onse Neef Pauwel Jans Closterhuis geboren.

Den 26 Junij 1740 is Neef Pauwel Jans Closterhuis zaliger in de heere gerust.

Den 19 Junij 1741 is mijn dochter Adriana Brigitta Boelens geboren.

Den 12 Nofember 1741 is Neef Pauwel Jans Closterhuis de twede geboren.

1742 in de mandt van Marcij heft al hier een steeren met een stardt [=een ster met een staart] geschenen, tot een groote verwondering.

Den 21 Maij 1742 is onse moije Catharina Maria Pauwels zaliger in de heere gerust, en is gewest e[e]n gestelicke dochter.

Den 8 September 1743 is onse nichte Maria Anna Baucknegs met de E. docktor Casparus Draper getraudt.

Den 1 Januari 1744 is mijn soon Gerardus Franciscus Xaverius Boelens geboren.

1744  in de mandt Januari, heeft alhier wederum een steeren met een start geschenen, twe Rare tekens op een ander de ene in het jaer 1742 en de anderre in het jaer 1744. Spreekt hier enig bijgeloof uit?

Den 14 April 1744 is mijn soon Gerardus Franciscus Xaverius Boelens zaliger in de heere gerust.

Den 29 Maij 1744 is onse Nigte Maria Tresia Closterhuis geboren.

Den 2 Augusti 1744 is onse Niche Anna Maria Drapers gebooren, en dogter van de medecine doctor.

Den 6 september 1744 is mijn vrau Brigitta Henricka Boelens geforment, en mijn soon, Albertus Josephus, oock, van den keurvorst van Köln hier tot Sögel, op Clemenswerdt, in Westfaren.

Clemenswerth is een kasteel in Sögel in Duitsland, niet zo ver over de grens in Westfalen. Albertus Josephus was bijna 12 jaar, dus voor hem zal het de eerste H. Communie betreffen en voor zijn moeder het H. Vormsel. De keurvorst van Keulen verbleef inderdaad van 27 augustus tot 6 november 1744 op Clemenswerth.[9] Vanwege het woordje ‘hier’ concludeer ik dat Ignatius de aantekening ter plaatse genoteerd heeft en dus het kroniekje bij zich had in Duitsland.

Den 14 Mardt 1745 is mijn schoenmoeder Magreta Tomas wedue Pouwels zaliger in de heere gerust, en is gewest in haer 73 seventigste jaer.

1745 is alhier in dese provinsie en in andere provinsien, en genoechsam in alle landen een seer groote en considerabele sterfte van beesten gewest, so als bie menschen tiden neit dencken mogen, en alles dür en beteüm, [=betuun=schaars] en seer groote schaden, voor alle menschen, men kan het so neit schriven, so als het gewest is, en oock seer sware oorlog met de meiste potentaten, so als wel de cornicken solen beschriven.

Den 2 Desember 1745 is onse Neef, Rudolfus Franciscus Draper gebooren, een soon van de E: Neef docktor Draper, docktor in de medesinen.

Den 21 Januari 1746 is onse Nichte Maria Tresia Closterhuis zaliger in de heere gerust.

Den 30 April 1746 is mijn soon Gerardus Aloijsius Boelens geboren.

Den 10 Julij 1746 is onse Nichte Gesina Maria Bouckengs [=Boucknegs] clarisse geworden in het Clooster tot Haselünne in Westvalen.

Den 8 Nofember 1746 is onse suster Adriana Pouwels in de heere gerust en is gewest de vrau van onse broer Jan Pouwels.

Den 11 Nofember 1746 is onse Oom Hermannus Pauwels in de heere gerust, en is gewest de volle broeder van mijn E. schonvader Jan Pouwels zaliger.

Den 24 Julij 1747 is onse Nichte Rolina Johanna Bauknegs in het fransche closter gegaen tot Munster om nunnigen [=nonnetje] te worden.

Den 23 Augusti 1747 is onse Nichte Roelina Johanna Baucknegs zaliger tot Munster in het fransche clooster sebitelick [=subiet, meteen] overleden.

Den 27 Desember 1747 is onse Neef Hermannus Johannus Franciscus Draper gebooren, een soon van de E. Neef Draper, docktor in de medesinen.

Den 10  Mardt 1748 is mijn soon Gerardus Aloijsius Boelens zaliger in de heere gerust.

[zonder datum] is mijn swager Jan Pouwels voor de twede mael getraudt met Maria Scholtens, wedue Hubert.

1748 den 11 October sijnde vreidag om een uur, is mijn E: Vader, Albertus, Bernardus, Boelens, zaliger in de Heere gerust, en is gewest een soon van Enno Luirs Boelens.

Dit is de laatste aantekening door Ignatius. Hij zou nog 13 jaar leven, maar schreef nooit meer in de kroniek.

Onderaan deze bladzijde staan op zijn kop enkele woordjes in het handschrift van dochter Adriana; het lijkt een soort schrijfoefening.

De echtgenote van Ignatius Boelens, Brigitta Pauwels, schrijft verder:

1750 den 1 April is onze Nichte Ludewina Maria Drapers gebooren.

1750 den 2 Maaij is mijn zoon Gerardus Bernardus Boelens gebooren.

1750 den 21 Maaij is onze Nichte Ludewina Maria Drapers overleeden.

1751 den 19 Julij is onze Neef Johannes Antonius Draper gebooren. Overleeden den 29 Augusti 1751.

1752 den 19 Augusti is onze Neef Johannes Josephus Draper gebooren.

1754 den 19 Augusti is onze Neef Rudolphus Johannes Bernardus Draper gebooren. Overleeden den 9 September 1754.

1755 den 10 Maaij is mijn oudste soon Albartus Josephus Boelens met zijn E: vrouw Agatha Maria Guidon getrouwt dochter van De Heer Jurrijn Guidon en Vrouw Maria Harmanna Scholtens.

1755 den [datum open gelaten] is onze Nichte Ludewina Maria Drapers gebooren.

Bij der Aa, den 19 augusti 1756 is gedoopt Brigitta Maria Henrica Boelens wettige dochter van Albert Boelens en Jouffrouw Agatha Guidon. Deze tekst uit het kroniekje is in een ander handschrift dan de gebruikelijke. Het lijkt, alsof de pater het zelf in het familiekroniekje geschreven heeft.

Dochter Adriana Brigitta Boelens schrijft: Den 9 Julij 1761 is mijn vader Ignatius Josephus Franciscus Boelens zaliger in den heere gerust.

Onbekend handschrift, misschien Johannes Aloysius Boelens: 1764 is onse Nigte Johanna Gesijna Klosterhuis vrouw van Joannis Wolvemius [=Warffemius]  in den Heere gerust.

Dochter Adriana: Den 3 Junij 1767 ben ick Adriana Brigitta [tot hier, de rest van de zin is aangevuld door broer Gerardus Boelens] Boelens met Johannes Rijkholt getrouwt. Adriana schrijft heel onwennig; het lijkt alsof broer Gerardus haar een beetje helpt. Laatstgenoemde schrijft verder:

en September 1768 heeft Pauwel Kloosterhuis zig laten bescheijden als zoldaat onder den staten dienst te lande ’t Regiment Walssrade.[10]

Adriana Rijkholt-Boelens: Den 6 Maart 1768 is mijn zoon Ijoseves Franssiscis Rijkholt geboren.

Den 20 ijuni 1768 is mijn soon Ijoseves Franssiscis Rijkholt zaliger in de heere gerust.

Haar man Joannes Rijkholt schrijft: 1769 Den 3 junij zaterdag smorgens ten 10 uur is mijn dogter Marija Katrijna Rijkholt geboren.

Den 24 October 1770  is mijn zoon Joseves Fransiskus Rijkholt geboren.

Gerardus Boelens schrijft: Den 8 december 1770 heb ik Gerardus Bernardus Beting (sic) Boelens (jongste zoon van wijlen Ignatius Boelens) mij onder de Hollansche Dienst ter Zee begeven als 5de Stuurman op ‘t Schip Princes Maria Louise voor de kamer Harlinge, was gemonteert met 56 stukk: Canon. Capt: Jan Berghuijs van Gron’. Opvallend is de naam Beting Boelens. Hij herinnert zich blijkbaar dat hij ook nog familie is van Beting (Betinck).[11]

 

Een aantekening door Gerardus Bernardus Boelens

Gerard is inderdaad op 7 december 1770 in dienst gekomen en daags erna aan boord gegaan op het schip. Hij staat echter gewoon als matroos geregistreerd: nr. 219: ‘Gerardus Boelings’ van Groningen. Hij schrijft dat hij 5e stuurman was, maar er waren maar vier stuurlieden op dit schip.[12] Van deze reis is een scheepsjournaal bewaard gebleven.[13] Het was een oorlogsschip, een zeilschip, het aantal kanonnen, dat Gerardus noemt (56) klopt inderdaad, er waren 300 manschappen aan boord, bestemming: Middellandsche Zee. Er was ‘oorlog’ met de keizer van Marokko. Het had te maken met het recht voor schepen om de havens van Marokko aan te doen. Het journaal vangt pas aan op 9 juli 1771, wanneer ze voor anker liggen in ‘’t Vlie’. Ze vertrekken pas op 2 september. De reis verloopt aldus: Noordzee, Het Kanaal, de Spaanse Zee (opvallend is, dat de term Atlantische Oceaan blijkbaar niet gebruikt werd), Kaap Vincent, Kaap Spartel, Straat van Gibraltar, Alicante, Ibiza, onder het eiland Fomentera door, de golf van Narbonne, de rede van Livorno, van 16 oktober tot 12 november liggen ze in de haven van Livorno, op 16 november zijn ze in de rede van Marseille en lagen geankerd achter Daume, ze vertrekken pas weer op 12 december en de 15e varen ze de rede van Toulon binnen, waar ze pas weer op 28 januari 1772 vertrekken. De 30e zijn ze weer in de rede van Livorno, waar ze tot 27 februari blijven. Als ze ergens op de Middellandse Zee varen, zien ze een ander schip. Ze laten een sloep zakken met een paar mannen erin. De sloep vaart naar het andere schip om te vragen of ze het ‘Hollandsch Esquadron’ ook gezien hadden. Het bleken Fransen te zijn en ze wisten van niks. Op 16 maart varen ze in de rede van Malaga, daar blijven ze tot 27 maart. Dan wordt de terugreis aanvaard.  20 Mei: voor anker in ‘t Vlie. De oorlog was tegen de keizer van Marokko, maar het lijkt wel alsof ze helemaal de andere kant op gevaren zijn. Veel oorlogshandelingen hebben er niet plaats gevonden tijdens deze reis.

Donderdag zijnde Hemelvaart den 28 Maij 1772 ben ik Gerardus Boelens van mijn oorlogsreijs weer te huijs gekommen in Groningen.

Joannes Rijkholt: Den 28 january 1772 is mijn zoon Joannes Ignatius Rijkholt geboren.

Gerardus Boelens: Junie 1772 heeft mijn broer Jan Boelens zig als zoldaat laten angageren onder ‘t Regiment Regteren Compagnie Zeumerlatte. Op bijna 34-jarige leeftijd wordt Jan dus nog soldaat.

Het betreft het regiment infanterie van luitenant-generaal van Rechteren. Het 2e bataillon van dit regiment bestond uit meerdere compagnieën waarvan er één onder bevel stond van Generaal-Majoor de Sommerlatte.[14] Zeer intensief is gezocht naar sporen van de broers Jan en Gerardus Boelens. We weten niet wat er van hen geworden is.

Gerardus Boelens: 1772 den 26 Augusti is Haar Koninglijke Hoogheyt Mevrou Frederica Sophia Wilhelmina van Pruijsen, Princes van Orangen en Nassaw in de kraam bevallen van een Jonge Prins. Twee dagen na dato zijnde ‘t honderdste Jaar dat Groningen belegert is, hebben de agtien veendels van de burgerie in de wapens geweest. Als mede twee Jaar van te voren 1770, den 19 december doe de Jongeboren Princes van Oranjen en Nassau met grote Plegtigheyt in de Stad S’gravenhage gedoopt is Frederika Louisa Wilhelmina.

Adriana Rijkholt-Boelens: Den 30 september 1797 is onse Doors [=Dorus] Rijkholt als iager [=jager] annomen. Deze aantekening is er later bijgeschreven kennelijk want hij doorbreekt de chronologie.

Joannes Rijkholt: 1773 den 23 July is mijn dogter Brigitta Anna geboren.

1774 den 2 November is mijn dogter Joanna Gabryel geboren en den 1 febriary 1775 in den Heere gerust.

1775 den 24 November is mijn zoon Ingenasyius Mijnnardy geboren.[15]

1778 den 23 febriary is mijn zoon Tydorys Matijs Rijkholt geboren.

Gerardus Boelens: 1779 den 30 September is Mijn Moeder Brigitta Pauwels weduwe van Monsr. Ingenatius Boelens in den Heere gerust.

Hij schrijft dan [namens zijn zuster Adriana]: 1780 den 14 January is mijn dogter Gezijna Marija geboren op vriedag morgens tusken 7 en halw agt.

Adriana: den 15 ijunius 1781 vriedag om 2 uur des nachs is mijn lieve man Jan Rijkholt zaliger in de heere gerust.

Den 30 Augustus 1781 donderdag savens om 6 uir is mijn lieve dogtertin Gesina Maria zaliger in de heere gerust.

 

Een aantekening door Brigitta Boelens, kleindochter van Ignatius

Kleindochter Brigitta Boelens: Den 20 November 1783 ben ik Brigitta Maria Henrica Boelens getrouwt met Wesselius Johannes Josephus Smit in de Kerke bij Aa, den 21 in Nuiewe Kerke tot Gronninge.

Adriana Rijkholt-Boelens: Den 9 Mart 1793 is mijn soon is onse ian [=Jan] Rijkholt onder 2 battelion van Danvil onder de kappitien Sluterman annomen.

Kleinzoon Josephus Franciscus Rijkholt: Den 20 November 1796 ben ik Josep Fransiskus Rijkholt met Gesina Steenvoort getrouw.[16]

Den 18 Januari 1798 is mijn dogter Adriana Brigitta Rijkholt geboren op donderdag smorgens tusschen 9 en 10 uur.

Den 9 febriari 1800 is mijn zoon Hindrikus Fransiskus Rijkholt geboren op zondag zavens ten 9 uur.

Den 17 December 1801 is mijn zoon Jan Batis Rijkholt geboren op donderdag savens ten 4 en een half uur.

Den 29 Augustus 1806 is mijn zoon Vransziskus Antonis Rijkholt geboren op vrijdag zavens ten 10 en een half uur.

Den 24 October 1808 is mijn Dogter Anna Elisabet Rijkholt geboren op zaterdrag ten 12 en een half uur.

Den 27 Junij 1811 is mijn dogter Elisabet Maria Rijkholt geboren op donderdagavond ten 9 en driekwart uur.

Den 15  Maart 1814 ijs mijn dogter Maria Suvia [=Sophia] Rijkholt geboren op dinsdag smorgens ten 1 en driekwart uur.

 

Een aantekening door Josephus Franciscus Rijkholt

Gesina Rijkholt-Steenvoort: Den 8 October 1827 is mijn waarde man zalig in den Heer gerust. Josep Frarsiuskus [=Franciscus] Rijkholt na de middag ten drie en een alf uur in ouderdom van bijna 58 jaren.

Den 23 Mai 1830 is Franciuskus Aantoni Rijkholt met Ida Gerina [=Regina] van der Velde getrouwd.

Johann Helmerich Koopmann: Den 22 Mai 1843 [=12 mei 1842] is Johan Batis Rijkholt met Elisabet Spanijer getraudt.

Den 3 October 1844 is Gezina Maria Rijkholt geboren.

Den 28 Februari 1846 is Albedina Helena Rijkholt geboren.

Den 9 July 1847 is Agunda Elenoora Rijkholt geboren.

Den 24 Februari 1849 is Adriana Bergritha Rijkholt geboren.

Den 6 Februari 185 [=1851] is Josef Fransiskus Hanoldus [=Arnoldus] Rijkholt geboren.

Op den Augustus 18  [=13-8-1864] is Adriana Bregitha Rijkholt gestorben in de ouderdom van 17 jaar.

Op den 29 December 1879 is mij s[ch]oonvader de Heer Johann Batist Rijkholt gesterk door H. Sterbezak[r]amenten des voormiddag te 10 uur in Heer gerust in de ouderdom van ruim 78 jaaren, hie waar in sein leebend een vroelik minkzahm [=minzaam] mens en daer doer verdient heft als [onleesbaar] dat hie die laesten 15 Jaar stil rustig heft konnen leeven.

Op den 3 April 1886 is mij schoomoeder Elisabet Spanjer gesterk doer de H. Sterbesak[r]amen[ten] de voormiddag te 10 uur in Heer gerust in de ouderdom van bijna 74 jaar.

Den 9 Juni 1873 bin ik Johann Helmerich Koopmann met Gezina Maria Rijkholt getraudt in de ouderdom van ruim 38 jaar en ben ik geboren in Garen kispel [=kerspel, gemeente] Lindern in Hertogdom Oldenburg en gedoopt te Lindern op 28 November 1834 und aldaer zur Erste Communion vor Pastoor Schade op 16 Mei 1848 und aldaer geformd von de H.E. Bisschop Johann George Muster op 27 july 1850.

Am 1 Mei 1849 bin ik mit Bruder Anton als Kausen koopman hier im lande in Veendam begonnen en desen handel steed[s] grooter gemaekt.

Tot dat Bruder Henderik Anton met Magrete Abeln von Werlte in November 1868 is getrouwd und Johann Wilken [of Wilhelm] Lubbers in 1869 hier als knecht bij ons is gekoemen.

Den 28 August 1876 is Lambertus Abeln van Holthuisen hier als knecht bij ons gekoemmen.

Mein Vatter zaelige waar een Boer met veel land waervan mest in zelffs in het gebruik en 3 huizen met land verhuiren deden.

Mein Vatter is an 7 February 1862 gesterk doer de H. Sterbesak[r]amenten gestorben in de ouderdom van bijna 77 Jaaren.

Meine Mutter is in haer 68 jaar gestorben am 15 November 1869. [De namen van zijn ouders noemt hij niet]

Die waaren vereening in liefde tot Gott en ons en hebben mier vel Gutes gelee[r]d dat ik zal behouden.

 

 

Winterberg (Sauerland): Monument voor de teuten. De marskramers die met kousen en textiel naar Groningen en elders in Nederland trokken ter verbetering van hun bestaan. De tekst luidt: In Memoriam. Von bäuerlichem Geblüt, für den Handel geboren, gingen Winterberger in die weite Welt. Gross war die Not. Um sie zu lindern, setzten sie ihr Leben ein. Das soll ihnen nich vergessen sein.

 

Johann Helmerich Koopmann noemt dan zijn kinderen:

Den 3 April 1874 is Angela Maria Elisabeth geboren.

Den 27 April 1877 is Johannes Baptista Frederick geboren.

Den 28 December 1879 is Elisabeth Maria gebooren.

Den 3 November 1882 is Hermann Frederik gebooren.

Den 5 October 1882 is meine Schwester Maria Anna Wituwe [=weduwe] van Johann Wilhelm Mählmann in Garen gestorven in haar 54 Jaar nalaetende vier kinder[:] Wilhelm die op de stee bleift [=die op de boerderij blijft], en getroud is met Maria Schute in July 1884; Regina die getraud is met Henderick Nieman in April 1882; Angela die getroud is met Wilhelm Lubbers in Harren [=Haren?] in Groningen in July 1884; Bernard die leeren doet tot Pastoor.

In April 1883 is mein Vaeder huis met kaerden [ws. huizen waar ‘gekaerd’ werd, een bewerking om de wol te kaarden, te ontklitten, voorafgaand aan het spinnen] en schuir geheel afgebrank met noch 10 geburen meer sein afgebrand, o[o]k 2 kaerden van mein Schwester Maria Anna.

De 11 Augustus 1883 is mein oldest Bruder Johann Friederich Koopmann in Garen gestorben in sein 60 Jaar verzien van de H. Sterbesak[r]amenten is hie in een huis Schlichting of Schute gestorben nalaetende seine Vrau Magreta en 2 Kinder: Johanna Frederik alt 13 Jaar en Herman die 9 Jaar oud waar.

Herman Frederik Koopmann: Dit is geschreven door Herman Frederik Koopmann 1903.

Den 19 December 1893 is mijn vader Johann Helmerick Koopmann gestorben in de leeftijd van 59 jaar.

Den 10 November 1897 is mijn zuster Angela Maria Eliesabeth met Lambertus Abeln getrouwd.

Den 16 April 1900 is Geziena Maria Anna Abeln geboren.

Heden is het 15 August 1941.

Den 24 Sept. 1917 is mijn zuster Elisabeth overleden.

Den 22 Oct. 1918 ben ik met Catharina Maria Gerarda Kühling getrouwd.

Den 12 Dec. 1924 is mijn moeder G.M. Rijkholt overleden.

Den 10 Sept. 1921 is geboren mijn zoon Johann Helmerich Friederich Koopmann [thans houder van het origineel].

Den 18 Oct. 1923 is geboren mijn zoon Gerard Wilhelm Frederik Koopmann.

Den 24 Mei 1926 is geboren mijn dochter Catharina Maria Frederika Koopmann.

Den 21 Februari 1929 is geboren mijn dochter Angela Gesiena Frederika Koopmann.

Den 1 Januari 1934 is geboren mijn zoon Frederik Gerard Johan Koopmann.

Den 20 Januari 1931 is Lambertus Abeln overleden.

Den November 18…. [=15-11-1871] is Allagonda Eleonora Rijkholt met Gerrades Wold [Wald] getrouwd.

Den 9 Juni 1873 is Geziena Maria Rijkholt met Johan Jelmerich Koopmann getrouwd.

Den mei 1876 [=24-4-1876] is Josef Franseskus Arnoldus Rijkholt met Hendrika Dopheide getrouwd.

Den 24 Februari 1903 is Albedina Helena Rijkholt nog ongetrouwd.

Den     April 1874 is Adam Wold geboren.

Den             187.  is Johanes Babtist Wold geboren.

Den   Mei 1881 is Josephus Franciscus Wold geboren.

Den 5 Maart 188.  is Maria Wold geboren.

Den               18         is Elisabeth M. Wold geboren.

Den    Juni 1883 is Johannes Babthista Rijkholt geboren.

Den 5 November 1885 is Allagonda Rijkholt geboren.

Den 18 Maart 1886 is Elisabeth Rijkholt geboren.

 

Einde van de kroniek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fragmentgenealogie

 

Alleen lijnen die leiden naar schrijvers in de kroniek worden gevolgd. Voor de duidelijkheid is afgezien van enkele aangetrouwde relaties. Het schema.geeft daarover aanvullende informatie.

 

 

Familiewapen Boelens. Voor het eerst gebruikt door Jan Luirts (Boelens), landbouwer te Rottum op Langenhuis, gehuwd 1643 met Grietje Ubbes, zoon van Luirt Julles Boelens (zie II-b) en Adriaantje Ariens. Bronnen: grafzerk uit 1682 te Uithuizen van Grietje Ubbes, met alliantiewapen Boelens-Ubbes: A. Pathuis: Groninger Gedenkwaardigheden, blz. 674, nr. 3732; grafzerk uit 1704 te Rottum van Grietje Heeres, vrouw van Isebrant Jansen (Boelens), met alliantiewapen Boelens-Heeres, A. Pathuis: G.G.W., blz. 588, nr. 3240; Registratie nummer: NGV 2006.105.

 

I. Julle Boelens, geb. Oldenzijl ca. 1550, landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen, overl. ca. 1605, tr. ca. 1575 met Hijke Luirts, overl. n. 28-6-1615, vrij zeker dr. van Luirt en Grethe tho Feddemahuys.

Uit dit huwelijk, o.a.:

1. Eisse Julles, volgt onder II-a

2. Luirt Julles Boelens, volgt onder II-b

II-a. Eisse Julles (zn. van I), geb. Kloosterburen ca. 1578, landbouwer te Wehe (na 1650: boerderij De Ronde en de borg Borgsweer), tevens zijlrechter, overl. t. 25-6-1634 en 21-1-1636, tr. N.N. (zij hertr. wrs.  Pieter Jans)

Uit dit huwelijk:

1. Julle, volgt onder III-a

III-a. Julle Eisses Boelens (zn. van II-a), geb. Wehe ca. 1615/1620, landbouwer op de boerderij Oldenclooster te Kloosterburen, overl. ca. 1680, tr. Kloosterburen 1652 (inscriptie balk in de boerderij) met Brechte Peters (wed. van (1) Thomas Jansen en (2) Tonnis Reijnties, zie schema), geb. ca. 1610, overl. Kloosterburen 1677, wrs. dr. van P(i)eter N.N. en Trijntje Halsema

Uit dit huwelijk:

1. Hijckien Julles Boelens, geb. Kloosterburen ca. 1653, overl. wrs. te Maarhuizen 29-8-1706, tr. ca. 1678 Abel Boelens (zie: IV-a).

II-b. Luirt Julles Boelens (zn. van I), geb. Kloosterburen ca. 1580[17], landbouwer op Feddemaheerd te Kloosterburen, dijkrechter, beijveraar voor de RK-armenzorg, overl. Kloosterburen 23-3-1663[18], tr. ca. 1603 met Adriaantje Ariens, geb. Munnekezijl (F) ca. 1582, overl. wrs. Kloosterburen ca. 1655, dr. van Arien Jans en Elisabeth Geerts.[19]

Uit dit huwelijk, o.a.:

1. Boele Luirts, volgt onder III-b

2. Enno Luirts Boelens, volgt onder III-c

III-b. Boele Luirts (zn. van II-b), geb. wrs. Kloosterburen ca. 1610, landbouwer te Menkeweer, later te Arwerd (bij Krewerd), dijkrechter aldaar, overl. t. 20-1-1674 en 27-1-1681, tr. Menkeweer ca. 1646 met Evrouw Jacobs (wed. van Abel Jansen), overl. na 19-1-1686, dr. van N.N.

Uit dit huwelijk, o.a.:

1. Abel Boelens, volgt onder IV-a

IV-a. Abel Boelens (zn. van III-b), geb. Menkeweer ca. 1647, landbouwer op Oldenclooster te Kloosterburen, rentenier op Batenborg te Maarhuizen, overl. wrs. aldaar 11-9-1706, tr. ca. 1678 Hijckien Julles Boelens, geb. Kloosterburen ca. 1653, overl. wrs. te Maarhuizen 29-8-1706, dr. van III-a.

Uit dit huwelijk:

1. Brigitta Maria (Brechtjen) Boelens, geb. Kloosterburen 23-1-1688, overl. wrs. Maarhuizen 29-9-1706, tr. Groningen 16-4-1704 Albartus Bernardus Boelens (zie IV-b)

III-c. Enno Luirts Boelens (zn. van II-b), geb. Kloosterburen 4-1-1614, brouwer te Groningen, overl. aldaar 8-1-1698, otr. (1) Groningen 15-8-1640 Jantien Geerts, overl. ca. 1673, dr. van Geert Aries en N.N., otr. (2) Groningen 30-5, tr. 26-6-1674 Gesina Maria (Gesien Alberts) Beucker, geb. Emlichheim (Dld) 1657, overl. Groningen 6-11-1720, dochter van N.N. (zij hertr. Harcke Freerks Hamminck)

Uit het eerste huwelijk, o.a.

1. Adriana (Ariaentien) Boelens, geb. ca. 1644, overl. Groningen jan. 1677, otr. Groningen 11-4-1668 Antoni Betinck, verm. boterhandelaar, later brouwer te Groningen, overl. t. 18-3 en 12-7-1677, zn. van Johan Betinck en Tiaarke Jansen (zie verder het schema)

Uit het tweede huwelijk, o.a.:

2. Albartus Bernardus Boelens, volgt onder IV-b

IV-b. Albartus Bernardus Boelens (zn. van III-c), geb. Groningen 9-4-1679, brouwer en lid van het RK-armbestuur te Groningen, overl. ald. 11-10-1748, otr./tr. Groningen 29-3/16-4-1704 met Brigitta Maria (Brechtjen) Boelens, geb. Kloosterburen 23-1-1688, overl. wrs. Maarhuizen 29-9-1706, dr. van IV-a.

Uit dit huwelijk:

V Ignatius Josephus Franciscus Boelens (Auteur 1), geb. verm. Maarhuizen 27-1-1705, brouwer te Groningen, later woonachtig te Sappemeer, overl. vrij zeker te Sappemeer op 9-7-1761, otr./tr. Groningen RK-statie bij de A op 4/18-8-1731 met Brigitta Henrica Pauwels (Auteur 2), geb. Groningen 15-7-1709, overl. aldaar 30-9-1779, dr. van Jan Pauwels en Margreta Tomas (zie schema).

Uit dit huwelijk, o.a.:

1. Albertus Josephus Boelens, volgt onder VI-a

2. Adriana Brigitta Boelens, volgt onder VI-b

3. Johannes Aloysius (Jan) Boelens (Auteur 4?), geb. Groningen 22-8-1738, soldaat infanterie luitenant-generaal Van Rechteren, 2e bataillon, onder leiding van generaal-majoor De Sommerlatte, overl. n. 27-8-1779

4. Gerardus Bernardus Boelens (Auteur 5), geb./ged. Groningen 2-5-1750, leerling-goudsmid en marinier, overl. n. 27-8-1779[20]

IV-a. Albertus Josephus Boelens (zn. van V), geb./ged. Groningen 22-12-1832, brouwer en koopman aldaar, overl. Groningen, 11-5-1800[21], otr./tr. Groningen RK-statie bij de A op 26-4/11-5-1755 met  Agatha Maria Guidon, geb./ged. Groningen RK-statie bij de A op 9/12-3-1733, overl. aldaar op 11-10-1779, dr. van Jurrien Guidon en Maria Harmanna Schultens.

Uit dit huwelijk, o.a.

1. Brigitta Maria Henrica Boelens (Auteur 7),  geb./ged. Groningen 19-8-1756, wrs. overl. Noordwolde (gem. Bedum) 12-12-1814, tr. Groningen RK-statie bij de A op 19-11-1783 Joannes Wesselus Josephus (Wessel) Smit, geb. Groningen, geb./ged. Groningen 12-12-1754, verm. koopman, overl. n. 12-12-1785, zoon van Harmannus Smit en Catharina Boldering

VI-b. Adriana Brigitta Boelens (Auteur 3) (dochter van V), geb./ged. Groningen 19-6/16-7-1741, overl. Groningen 9-5-1823, otr./tr. Groningen RK-statie bij de A op 16-5/3-6-1767 met Johannes (Jan) Rijkholt (ook: Eekholt) (Auteur 6), doop niet gevonden, passementmaker, overl. Groningen 15-6-1781, zoon van N.N.

VII. Josephus Franciscus Rijkholt (Auteur 8) (zoon van VI-b), geb./ged. Groningen 24-10-1770, kamerbehanger, overl. Groningen 8-10-1827, tr. Groningen 20-11 RK-statie Ebbingestraat 21-11-1796 Gesina Steenvoort (ook: Steenwijk) (Auteur 9), geb./ged. Sappemeer 22-12-1773, overl. Groningen 14-6-1849, dr. van Hindrik Roelofs en Anna Hendriks.

VIII. Joannes Baptista Rijkholt (zoon van VII), geb./ged. Groningen 17-12-1801, bediende en behanger, overl. Groningen 29-12-1879, tr. Groningen 12-5-1842 Lisabeth Spanjer, geb. Groningen 18-7-1812, overl. aldaar 3-4-1886, dr. van Albert Spanjer en Heiltje Schreuder.

IX. Geziena Maria Rijkholt (dochter van VIII), geb. Groningen 3-10-1843, overl. aldaar 12-12-1924, tr. Groningen 7-6-1873 met Johann Helmerich Koopmann (Auteur 10), geb. Lindern (Dld) 27-11-1834, koopman, overl. Groningen 19-12-1893, zoon van Herman Friedrich Koopmann en Anna Maria Angela Thoben.

X. Herman Friederich Koopmann (Auteur 11) (zoon van IX), geb. Groningen 3-11-1882, manufacturier en koopman, overl. Groningen 8-5-1951, tr. Amsterdam 21-10-1918 met Catharina Maria Gerarda Kühling, geb. Amsterdam 8-10-1896, overl. Groningen 1-11-1975, dochter van Gerard Hendrik Jozef Kühling en Catharina Maria de Rooy.

XI. Johann Helmerich Friederich Koopmann (houder van het origineel)[22] (zoon van X), geb. Groningen 10-9-1921, grossier in textiel, tr. Groningen 31-12-1953 Mathilda Johanna Maria Jongsma, geb. Amsterdam 21-3-1924, overl. Groningen 22-6-1980, dr. van Sijtze Jongsma en Maria Cornelia de Wit.

Uit dit huwelijk, allen geb. te Groningen:

1. Maria Johanna Angela Nicoline Koopmann, geb. 21-11-1954

2. Frederik Herman Gerardus Koopmann, geb. 30-3-1956

3. Johan Maarten Frederik Koopmann, geb. 4-3-1957

4. Barthold Wiebe Nicolaas Koopmann, geb. 23-11-1961

5. Catharina Maria Gerarda Mathilda Koopmann, geb. 5-7-1966


 

Familieschema met alle schrijvers en ook enkele linken naar aangetrouwde families die veel genoemd worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

[1] Met dank aan O.J. Nienhuis die erop wees en zich ook nog de herkomst wist te herinneren en mij op het spoor    

zette van de houder van het origineel.

[2] BOELENS, een RK-Groninger familie met een grote Bossche tak, door drs J.M.B. Boelens en O.J. Nienhuis, uitgerij Profiel, Bedum, zie ook www.familieboelens.nl en www.profiel.nl voor de volledige index op meer dan 12.000 namen van personen en boerderijen. ISBN nr. 978 90 5294 378 7; 2 delen 1600 blz.

[3] GrA catalogus van de verzameling losse stukken in het gemeentearchief, inv. nr. 580

[4]  In de genealogie Boelens blz. 449/450, noot 1922 wordt van deze kopie van het doopextract opgemerkt dat dit

een verdwaald stuk is. Dat is dus hierbij weerlegd. Bij de kopieën in het archief lijkt het alsof dit extract de laatste

bladzijde is, maar in het origineel is het een gevouwen blad dat ergens middenin zit.

[5] Huw. Groningen 1701 met Harcke Frericks Hamminck

[6] J.G.J. van Booma: Gids van het CBG: Genealogisch Onderzoek in Duitsland, blz. 11

[7] A. Schuitema Meijer: Groningen in Prent, Zaltbommel, Europese Bibliotheek, 1981

[8] GrA SA inv. nr. 1138, Rechtspraak door de provincie inzake de opstand der boeren in het Westerkwartier

1718/1719

[9] Parochie-archief Sögel

[10] Dit woord is niet goed te lezen. De W is onduidelijk en de dubbele s is waars. een Duitse s.

[11] Antoni Betinck was gehuwd met Adriana Boelens, een zus van de grootvader van Gerardus.

[12] NA toegang 1.01.47.01, archieven van de admiraliteitscolleges, inv. nr. 3330

[13] Idem inv. nr. 3357; overigens zijn er van dit schip veel scheepsjournaals bewaard gebleven.

[14] NA archieven militairen vóór 1795, toegang 1.01.19: Raad van State, inv. nrs. 1941 en 1942 en nog diverse 

andere bronnen, o.a. ook de collectie Wolters

[15] Op 1 mei 1850 overlijdt te Leeuwarden op 75-jarige leeftijd ene Ingenatius Meinardi Rijkholt, geboren te Zwolle, weduwnaar van Sophia Dames, zoon van Jan Renaud Rijkholt en Machtel van Engel. Wel toevallig dat geboortejaar en voornamen overeenstemmen! (Bron: genlias)

[16] Zij komt in genlias in akten van de burgerlijke stand regelmatig voor met de naam Steenwijk.

[17] GrA HJK inv. nr. 874, fol. 146v: 4-5-1643: Luirt verklaart over de 60 jaar oud te zijn.

[18] Bulletin van de Historische Kring ‘de Marne’, serie VIII, dec. 1983: O.J. Nienhuis: de Grafschriften op het oude kerkhof te Kloosterburen, 1663-1900, zerk 1

[19] Tresoar: Akte Kollumerland, V2, fol. 75

[20] Ik zou graag in contact komen met mensen die weten waar deze broers (nrs 3 en 4) na 1779 terecht gekomen zijn of overleden zijn.

[21] GrA 275-25: Naamindex op het hoofdstuk lijfrenten in de stadsrekeningen 1623-1811; en: Bijlage bij de stadsrekening van het jaar 1800, inv. nr. 332r, fol. 214v

[22] Wij zijn de heer J.H.F. Koopmann te Groningen zeer erkentelijk voor zijn bereidwillige medewerking.