BOEDELINVENTARIS anno 1730 JAN VAN LOON EN ADRIANA BOELENS, WONENDE IN GRONINGEN

Bron: Boelensboek, deel I, blz. 277-279

     

Een huijs sijnde een

Brouwerie staende in de

Botteringe Straet op vrie

[=vrije] eigen gront door de

E: J. Van Loon selfs

bewoont met

brouwergereetschap getaxeert op f 3500

Een huijs sijnde een

tapperie staende tot

Onderdendam getaxeert op

f 1000

Een Tapperie staende tot

Wester Wijtwert getaxeert

op f 250

Een Tapperie staende op

Uithuister Mieden getaxeert

op f 600

Een Tapperie staende op ‘t

Oosternielant getaxeert op  

f 700

Een Tapperie staende op

Zijldijck getaxeert f 750

Een halfscedt [=halfscheid,

gedeeld met een ander] van een beklemde plaetse op de

Koorendijck onder de

klockslagh van ‘t Zandt

gelegen, door Eevert Jans

kinder gebruickt, daer van

de ander helft, Jan van

Ringe, nom: liberorum

[=uit naam van zijn

kinderen] is toekomende

in ‘t geheel jaerlijcks tot huir doende 161 gl. en 6 st.

de helft getaxeert op f 1800

De helfte van een plaetse

tot Finster Woldemerzijl

gelegen, waer van de ander

helfte mede J. van Ringe

nom: Liberorum is

competerende [=toebehorende]

groot 24 deimpten bij

[=door] Edske Galkes Wed.

gebruickt jaerlijcks voor 66

gl., de helfte getaxeert op 

f 700

Een hof in ‘t Appelsteegien

op Stadts gront gelegen,

jaerlijcks tot [=aan]

grontpaght doende 6 gl.,

getaxeert op f 100

Een versegelinge over de

Commissaris Jan Havinghs

tot Strobos groot f 1000

De uitstaende boeksculde

soo dubieuse als wisse [=de

tegoeden] bedraegt volgens

bijgaende notel [=notitie,

opgave] f 4545.11.00

De huisgeraets ingoederen

[=de inboedel] geprijseert

door Claes Claesens wed:

en Andries Herrewijcks

Vrou bedraegt met ‘t silver

volgens bijgaende notel

f 1938

An Molt [=mout] en

Droogh Cooren volgens

notel f 1129.6.00

An hoppe 88 mudde ‘t

mudde à 10 st. f 44

Opstel van soodaene

goederen als Jan van Loon

ten houwelijck heeft

angebragt en angeerft:

733 gl heergekomen

[=afkomstig] wegens ‘t

Lant van Jan Eltijs tot

Stocksterhorrem gelegen

f 733

550 gl wegens een sesde

part in twe huisen staende

tusschen beide merckten

Nogh uit ‘t Praeferentie

Oordeel van onze moeder

wegens vaderlijck goederen

ontfangen f 259.10.00

Uit de boedel van

Grootmoeder van Essen

ontfangen in verscheiden

reisen [=keren] de somma

van f 1164.10.00

Wegens de Erffenisse van

onse Moeij Van Loon zalgr:

[=zaliger] ontfangen f 435

Nogh wegens de Erffenisse

van onse moej van Loon

ontfangen wegens 1/8 part

in een huisien tot Sapmeer

f 12.10.00

Nogh wegens moeij van

Loon erffenisse wegens ‘t

anpart [=aandeel] in ‘t Lant

van Jan Eltijs f 92.10.00

Nogh uit de boedel van

nighte Tekela Sonnema

ontfangen f 350

Inventaris van ‘t

Lijfstoebehoren van mijn

vrou zaliger Adriana

Boelens:

44 hembden

1 gouden keten 5 dick met

een boot met 13 diamant

stenen

2 gouden ringen ijder met 9

stenen

2 gouden oorringen met 2

koralijnen bingelties

4 gouden hoepringen

1 gouden slotien met een

gouden kettien

1 gouden punthaekien

2 gouden cnopies

1 gouden kruissien

3 kleine fijne diamanten

steenties

1 gouden haeke en ooge

ande vulhoet

1 boek met 2 gouden

krappen

1 silveren beugeltas met de

gordel

1 silveren bijter

2 silveren Agnus Dei

2 paer silveren gaspen

1 doosien met 2 à 3 loot out

silver

1 boek met 2 silveren

krappen

3 waeiers

2 gewerckte borsties

2 centuiren

2 paer sijden hanschen

1 kanten mutse

1 paer kanten lobben

4 stricken op de mutse

2 bloemde scorteldoeken

1 swarte stickte borst

2 witte onderbroeken

1 witte borstrock

1 witte nagt capot [=muts]

1 witte stickte borst

2 paer mouwen

13 onder mutsen

33 hullen [=linnen mutsen]

17 onder ondersten

24 neteldoeks doeken

2 neteldoeks scorteldoeken

1 neteldoeks kappijn

3 paer linnen hanschen

20 linnen doeken

1 doek met kante

23 kante mutse strepese

1 bondel genaeide kante

5 paer kanten lobben

[=manchetten]

7 kanten ondersten

1 armosijnen voer in een

tabbaert [=tabbert, lang

gewaad]

1 citsen [=zijden] jackien

1 witte damasten rock

1 citsen naghtrock

1 sijden tabbaert met een

rock

1 sijden damasten tabbaert

met een rock

armosijn tot een rock

3 gaesen doekijs

Volgen een aantal

pagina’s met bedragen

waarboven staat: ‘Lant

boek goede sculde’. Dit

zijn tegoeden. De namen

van de debiteuren worden

niet vermeld, het zijn

lange lijsten met

bedragen. Boven iedere

lijst staat de herkomst van

de debiteuren:

Usquerders, Miesters,

Uithuisters, Oosternielantsters en

Zantsters,

Oldenzijlsters.

Verder nog: Stadtsboek en

‘uit de kladde’.

Inventaris van de

huisgeraeden van Jan van

Loon:

Inde Voorkamer:

1 albasteren taefel met de

voet getaxeert op f 30

1 spiegel met een

vergulden lijst f 15

1 eicken kleerkaste f 26

8 Spans leeren stoelen

f 24

1 teetaefel met 2

gordijnen

voor de vensters f 3

16 schilderijen, waarvan 3

portretten met een totale

waarde van f 92

17 coppijs en scoteltijs

porcelein f 7

1 sitbanck in ‘t voorhuis f 10

3 poppen  f 1

enigh stubbergoet f 1.10.00

20 boterscotelties met 4

teebretties f 3

22 bonte scotels f 2.4.00

In de Daer keucken:

10 scilderien f 5

1 spiegel met een swarte

lijst f 4

3 glaesen gordijnen f 3

1 paer betstede gordijnen f 4

8 groene stoelkussens met

een scoorsteenkleet en een

klein gordijntien f 15

1 eiken pulpetrum

[=bureau] f 15

hangh oorlosie [=hangklok] f 20

8 stoelen  f 3.4.0

1 taefel  f 1.4.0

 


 

1 iseren plate aghter tegen

de heert f 3

2 cooperen platen in de

heert  f 3.10.0

eenige glaesen en roemers

te saemen f 3

1 tange, heertbesemtien en

confoortien en een

kransien? f 1

een bedde [=matras] met

een peul [=peluw] f 22

2 peulen  f 4

3 kussens op ‘t bedde f 5

1 Japoense [=Japanse]

deeken  f 8

1 tinnen setter  f 2

1 messchen [=messing]

setter met een teekel f 5

1 klein settertien met een

teekeltien en blaker f 2

1 messchen lanteernen f 3

2 waterpotten met een klein

pottien f 2.10.0

kleingoet en een kandelaer  

f 2

2 tinnen scotels f 5.10.0

1 blicken lanteeren met drie

kandelaers f 1.10.0

1 koffijpottien met twee

strijckijsers f 3

1 tinnen komme en 1 scotel

f 3

2 tinnen scotels f 2.10.0

3 tinnen dito f 3

1 bedde panne met saffraen

pottien f 2.2.-

1 tinnen pulle f 1

enige boeken f 3

6 telders [=borden] f 4

1 tinnen koffijpot met

messchen voeten f 6

1 tinnen dito f 4

1 tinnen scotel f 2.10.00

9 tinnen telioren [=borden]  f 5

2 tinnen doorslaegen f 1.10

enigh klein tin f 2

In de aghter keuken:

1 kooperen stoofpan f 6

1 kooperen visaker [emmer] f 4

1 vijsel f 4

1 kooperen panne met

decksel f 4

1 koperen dito f 3

1 oude teeketel f 2

1 forneis f 1

1 koperen blaeker met een

konfoortien en rijve f 1

3 kandelaers f 1

2 ijseren roosters f 1

gemeen [=gewoon]

ijserwerk f 2

1 ijseren pot f 1.4.0

1 metaelen pot en twee

degelpannen  f 3.00.1

messchen korven wighte f 3

1 kooperen vlees keetel f 7

1 iseren pot f 1.10.0

potten en pannen f 1.10.0

2 wassche vaten f 1

2 emmers f 1.10.0

13 bonte scotels f 2

7 witte scotels f 1

1 slaetscotel met 14 telders

en 1 rickien f 1.10.-

1 spiegeltien f 1

1 taefel met laen [=laden]     f 1.4.-

1 vuiren taefeltien f 1

1 eiken teetaefeltien 16 st.

12 stoelen f 3.12.0

7 groene kussens f 4

3 gordijnen voor de vensters f 2

2 gordijnen voor ‘t bedde

met ‘t scoorsteenkleet f 4

2 kooperen plaetties in de

heert met een kette f 4

1 kooperen keteltijn met

tange en aschscop f 2

1 bedde en peul f 14

23 oortspullen met

1 oortspullegijn f 2

 

1 ijseren plaete in de heert

f 4

2 bedde kussens f 4

2 Spanse deekens f 3

1 koffertien met 1 turfvat f 1

1 beddekussen met een

ondestoel f 2

enige boeken f 5

6 uitgehouwen stoven f 2

6 gemeene stoven f  1.10.0

Op ‘t kneghte kamertien:

1 bedde met 2 peullen  f 14

2 kussens f 4

2 Spanse deekens f 4

Op de boven kaemer:

14 schilderijen met een

totale waarde van f 62

1 spiegel met een vergulden

lijste f 12

10 trijpen stoelen f 30

1 rustbanck met matras f 22

1 eiken taefeltien met laen

f 2

1 ledikant met behangsel en

scoorsteenkleet f 25

3 Japanse treckpotties f 3

½ dosijnt Japans koffijgoet

f 4

½ dosijnt bruin porcelein f 3

½ dosijnt blau porcelein f 3

½ dosijnt blau porcelein f 2

½ dosijnt blau porcelein f 3

2 porceleinen spoelkommen

f 2

½ dosijnt bruin porcelein f 3

½ dosijnt blau porcelein f 2

½ dosijnt bruin porcelein f 3

3 treckpotten f 1

½ dosijnt blau porcelein f 2

1 tange met een beesem f 3

1 teetaefel f 2

1 scencktaefeltien f 2

1 cabinet olijven f 70

1 bedde met peul en 4

kussens f 80

2 kussens f 5

1 Japoense deeken f 11

1 Spanse deeken f 5

1 Japonse deeken  f 3

1 Spanse deeken met 2

kussens f 2

1 kruissien met een klein

scilderiegijn  f 2

Linnen in ‘t Cabinet:

76 lakens, 58 slopen, 12

peullakens, 37

tafellakens, 148 servetten, 8

gordijnen, 10 ellen vlas en

20 sleek linnen, nog

bijgeschreven: enige

vleesvaten f 3 (waren ze

vergeten), de totale waarde

van het linnenkabinet was

f 81

An Silver

voor een totale waarde van

f 330.

Verder was er nog aan oud

geld een bedrag van

f 22.10.0

De totale waarde

van de inboedel bedroeg

dus: f 1938

Aan ‘contra reeken’,

vermoedelijk schulden:

f 598.17.0

Aan dubieuse debiteuren:

f  389.19.0

Nieuwe garst gekoght

775 mud à 38 st. ‘t mud 

f 1472.10.0

hiervan an droogh koren

nogh liggen

397 mud à 38 st. f 659.6.0

an molt hiervan gemaekt

928 mudde en daervan

uitgesaekt naer de molen

193 mudden soo dat bij mij

nogh is berustende 235 mudde molt à 2 gl.

f 470

Maekt te saemen an gelt

f 1129.6.0

Opstel van soodaene

goederen als vrou Adriana

Boelens volgens haer

moederlijcke goederen heeft

angebraght ten Houwelijck:

Een brouwerie met ‘t

gereetscap als mede een

verscot over Pieter Onnes

Wed: tot Oldenzijl groot

250 car: gl.

Nogh een verscot over

secretaris Wijdenije Wed:

tot Lutkegast groot 500 car.,

samen f 7500

een capitael over oom van

Langen groot f 700

Nogh wegens haer

vaderlijcke goederen

angeerft

½ plaetse op Corendijck met Broer van Ringe nom.

Liberorum mandeligh en

angenomen in sceidinge

voor mijn helft voor f 1800

Nogh 3000 car. gld. welcke

onse Vader zalgr. Over ons

heeft gehouden wegens

meerder ontfangst van ’t

moederlijcke goet wegens ’t

toedeelen van de brouwerie

f 3000

Nogh de helfte van 2400 gl.

heerkomende wegens ’t huis

ant Bredemarckt door de

heer Van Faan gekoght

maekt f 1200

Nogh wegens de erffenisse

van moeigien Staels van

Doctor Berlaege ontfangen

f 125

Lasten van den boedel van mijn vrou zaliger

heergekomen:

3000 gl. ten profijte van

onse vader zalgr. L. Boelens f 3000

1100 gl. volgens obligatie

ten profijte van Jan

Cornellis op Den Hoorn

f 1100

300 gl. volgens obligatie ten

profijte van de Heer

Commandeur Derk Alberda op Delfzijl f 300

Nogh an boeksculden

overgenomen f 425

Lasten des Boedels

Een versegelinge ten profijte

van de heer J.J. Cremers

groot f 1000, een half jaar

rente f 20

Een versegelinge ten profijte

van G. Rispens kinderen

groot f 600, een jaer rente

f 27

Een obligatie ten profijte

van Eemerentiana Boelens

groot f 700, seeven maanden rente f 16-6-5

Een obligatie ten profijte

van de heer Commandeur

d’Alberda in qlt. groot

f 300, tijn en half maendt rente f 10.10.0

Vrou Adriana Boelens heeft ten houwelijck soo angebraght als angeerft te

saemen gerekent op f  9500

J. van Loon heeft ten

houwelijck soo angebraght

als angeerft f 3597