Jacob en Anna waren landbouwers op de boerderij Bennemaheerd te Noordhorn. Lange tijd was dit gemeente Zuidhorn (niet ver van Aduard).

1844, 24 september:

Als lid van het kerkbestuur is Jacob nauw betrokken geweest bij de verhuizing van de RK-kerk van Aduard naar Zuidhorn. De hele voorbereiding en organisatie van dit gebeuren heeft jaren geduurd. Dieper gaan we hierop in bij zijn (halve) oom Freerk Jacobus Boelens, die ook bestuurslid was. Pastoor N.A.B. Korte mocht zijn streven met succes bekroond zien toen de aartspriester van Salland, Drenthe en Groningen, H. van Kessel, op deze datum plechtig het kerkgebouw inzegende en voor het eerst sinds de hervorming de H. Mis in Zuidhorn opdroeg. Als Kerkmeesters stonden hem toen terzijde: F.J. Boelens, J.W. Boelens en Lucas Fleerkamp.[1]

 

                

 

1871:

Na het overlijden van Jacob is er een memorie voor de successie-belasting opgemaakt:

Ondergeteekenden:

  1. Martinus Jacobus Boelens, landbouwer op den Horn, gem. Aduard, namens zijne echtgenoote Catharina Jacoba Boelens.
  2. Johannes Niezemuller, landbouwer te Oldehove, namens zijne echtgenoote Petronella Boelens.
  3. Harm Willems Veerkamp, landbouwer in de Kiel, gem. Hogezand, namens zijne vrouw Aafke Boelens.
  4. Derk Fleerkamp, koopman te Noordhorn, namens zijne echtgenoote Anna Boelens.
  5. Gerrit Lubberman, landbouwer te Nieuwe Pekel A, namens zijne echtgenoote Maria Boelens.
  6. Willem Boelens, van beroep koopman te Noordhorn, namens zijne echtgenoote Martha Boelens.
  7. Folkera Boelens, buiten beroep, wonende te Noordhorn.

 


 

[1] Groningsche Volksalmanak, 1944, blz. 61 e.v., Th. Sinnige: De Katholieke parochie van Aduard-Zuidhorn