VOORWOORD

door drs J.M.B. Boelens

 

Altijd heb ik belangstelling gehad voor het wel en wee van de familie. Die van mijn vaderskant, Boelens, wil ik karakteriseren als kleurrijk met nogal wat sterke persoonlijkheden. Als kind luisterde ik geboeid naar hun verhalen en lachte ik mee om hun ijzersterke humor. De Bossche familie Boelens is zeer groot. Om een idee te geven: Mijn overgrootouders Boelens hadden 68 kleinkinderen. Mijn vader deed het altijd voorkomen alsof hij familie niet zo belangrijk vond, maar ik ontdekte dat hij zijn neven en nichten goed kende en zich zelfs ergerde aan het feit dat veel Bosschenaren alle Boelensen altijd door elkaar gooiden. Men wist nooit goed hoe het zat met al die Bennen, Christen en Annies.
Toen ik dat ging uitzoeken, ontdekte ik al snel dat de familie uit Groningen kwam en zo rol je van het één in het ander. Eerst wilde ik alleen verder terug in de tijd in de rechte lijn, maar ja, dan vind je broers en zusters van je voorouders, wat doe je daar dan mee? Uiteindelijk is het een genealogie in de traditionele zin geworden, dat wil zeggen dat alle mannelijke lijnen worden gevolgd. Dus de kinderen van de vrouwen zijn niet meer gevolgd, omdat die geen Boelens meer heten. Tegenwoordig laat men de keuze van de familienaam vrij; gelukkig is dit boek af voordat dit systeem op brede schaal is doorgezet, als dat überhaupt gaat gebeuren.
De eerste jaren waren niet altijd makkelijk. Soms kwam ik terug van twee dagen archiefbezoek in Groningen en had ik nauwelijks iets gevonden. Na een paar jaar zat het onderzoek naar de familie Boelens in een impasse. Ik had wel wat gegevens verzameld over 18e – en 17e-eeuwse Boelensen. Van mijn Bossche voorvader Jan Boelens, die in 1797 in Groningen geboren was, had ik de ouders: Jacob Jacobs Boelens en Joanna Sprottinga. Met heel veel moeite had ik ‘bijna’ bewezen dat Jacob in 1759 in Bedum gedoopt was als zoon van ene Jacob Jacobs en Frouke Willems. Maar dit bewijs was helemaal niet waterdicht. Wél had ik een stel vermoedelijke familieleden. Tijdens de pauzes op het archief ontmoette ik wel andere mensen, maar bijna niemand hield zich bezig met katholieke families. Ik kon dus ook niet met anderen erover praten.
Een medewerker van het toenmalige Gemeentearchief Groningen, de heer Wilbrink, adviseerde mij om contact op te nemen met Otto Nienhuis die toen al (1992) als een specialist op het gebied van katholieke Groningse families beschouwd werd. Hij had daarover verschillende publicaties het licht doen zien. In de tekst die hierna volgt schrijft Otto meer over zijn werkzaamheden en bevindingen op dit gebied. Bij onze eerste ontmoeting had Otto al enkele gegevens klaar liggen. Het was alsof ik thuis kwam. Hij wist precies over wie ik het had en die avond ging ik naar huis met het waterdichte bewijs dat ik afstamde van de 17e eeuwse Boele Luirts. De overgang van Brabant naar Groningen terug in de tijd was 100 % bewezen.
We bleven in contact en Otto verstrekte al veel gegevens. Zelf ging ik ook door met het onderzoek, zowel in Den Bosch als in Groningen. Een paar jaar later maakte ik met Otto de overeenkomst dat hij al zijn gegevens beschikbaar zou stellen voor de genealogie Boelens. Het overgrote deel van de Groningse gegevens in dit boek zijn dus het resultaat van jarenlange noeste arbeid verricht door Otto Nienhuis, die ook van zijn hobby zijn beroep gemaakt heeft. Doordat Otto mede zijn schouders onder dit avontuur gezet heeft, kreeg het onderhavige boek een enorme kwaliteitsimpuls.

In de loop der jaren nam het project grotere vormen aan en ook vanuit het Groninger archief kregen wij alle medewerking. In het bijzonder willen wij hiervoor de heer Albert Beuse bedanken en in hem alle andere medewerkers van de Groninger Archieven. Otto Nienhuis reikte veel vindplaatsen aan, maar de akten moesten meestal nog gelezen en samengevat worden. Het archief gaf ons de mogelijkheid een paar duizend foto’s van akten te maken, zodat ik deze thuis kon lezen en samenvatten. Bijna al deze foto’s zijn door mijn vriend Jos Bressers gemaakt.[1] Gezien de afstand van onze woonplaats Vught naar Groningen was dit een ideaal systeem. Jos heeft ook heel hard meegewerkt bij het onderzoek in de archieven, verrichtte veel hand- en spandiensten en gaf die broodnodige morele steun.

Van alle kanten kregen wij hulp en advies. Geprobeerd is om in de voetnoten iedereen te bedanken. In het bijzonder willen wij hier noemen: dr R. Paping, dr E. Knol, dr ir G. Schansker en mr J.P.A. Wortelboer voor het ter beschikking stellen van veel oude gegevens en voor de enorme steun. Met Richard Paping is van het begin af aan veel contact geweest. Altijd was hij bereid te putten uit zijn enorme voorraden. Ook drs E.O. van der Werff zijn wij zeer erkentelijk voor het doorgeven van veel zeer waardevolle gegevens. Mijn broer Ton Boelens bedank ik heel bijzonder voor zijn deskundige adviezen ten aanzien van het gebruik van de computer en voor alle tijd die hij daaraan besteed heeft. Van hem heb ik alles geleerd op dit gebied. Ook willen wij alle mensen bedanken die ons afbeeldingen en portretfoto’s ter beschikking gesteld hebben.

En nu ligt het er dan. Ik hoop dat niet alleen bloedverwanten, maar ook andere genealogen en onderzoekers er iets aan hebben. Mensen die zich bezig houden met katholieke Groningse families zullen in dit werk zeker volop gegevens aantreffen, daar er tussen de katholieken veel verwantschappen bestonden.

Bij het doortrekken van de familielijnen naar het heden is gestreefd naar volledigheid. In zeer veel gevallen is dit gelukt. De familie is zó groot dat het bestand zeker een paar keer per maand veranderingen ondergaat. Daarom zal het helaas ook voorkomen, dat bepaalde gegevens niet meer up to date zijn. Mensen zitten nu eenmaal niet stil.

Tenslotte geef ik hier mijn persoonlijke stamreeks, zodat men ziet via welke lijn ik direct afstam van de oer-Boele. Het begint met mijzelf en vervolgens gaat het in rechte lijn terug in de tijd.

 

1. Johannes Maria Bernardus Boelens, geboren te ’s-Hertogenbosch in 1954, zoon van:
2. Bernardus Johannes Catharina Boelens, geboren aldaar in 1920, zoon van:
3. Johannes Wilhelmus Antonius Boelens, geboren aldaar in 1891, zoon van:
4. Bernardus Adrianus Boelens, geboren aldaar in 1867, zoon van:
5. Christiaan Boelens, geboren te Nijmegen in 1831, zoon van:
6. Joannes Jacobs Boelens, geboren te Groningen in 1797, zoon van:
7. Jacobus Boelens, geboren te Bedum in 1759, zoon van:
8. Jacobus Jacobs Ywema Boelens, geboren te Den Ham (bij Aduard) in 1728, zoon van:
9. Jacobus Ariens Boelens, geboren te Arwerd (bij Krewerd) rond 1686, zoon van:
10. Arian Boelens, geboren te Menkeweer rond 1648/1649, zoon van:
11. Boele Luirts, geboren te Kloosterburen rond 1610, zoon van:
12. Luirt Julles Boelens, geboren te Kloosterburen rond 1580, zoon van:
13. Julle Boelens, geboren waarschijnlijk te Oldenzijl rond 1550, zoon of kleinzoon van:
14. Boele Jansen, woonachtig te Oldenzijl, geboren rond 1500/1510 

 

 

Natuurlijk stam ik ook af van alle voormoeders die er geweest zijn. Hun namen en alle details over hun leven zijn in de teksten bij de verschillende personen te vinden. Ik vind het heel bijzonder dat we van al deze generaties niet alleen de namen van de dorpen en steden, waar ze gewoond hebben, weten, maar dat we, voor ieder van hen, precies de plekken kunnen aanwijzen waar hun boerderijen en huizen stonden.

 

 


[1] Wij danken hartelijk drs L. den Otter uit Den Bosch en L. Modderman uit Nijmegen voor het ter beschikking stellen van hun camera’s.